Deze privacyverklaring is van toepassing in aanvulling op het algemene privacybeleid, die de verwerking van persoonsgegevens regelt ten behoeve van de promotieactiviteiten, (met inbegrip van promotiecampagnes, wedstrijden, en soortgelijke activiteiten) van JACOBS DOUWE EGBERTS NL BV (hierna te noemen "JDE" of "wij"). Indien u persoonsgegevens verstrekt, daarin begrepen audiovisuele inhoud en materiaal dat het weergeven of identificeren van derden mogelijk maakt, garandeert u dat u van deze derden, (en waar van toepassing hun wettelijke voogden), daartoe toestemming hebt gekregen en dat u deze afdoende hebt geïnformeerd, Ook garandeert u dat de door u voorziene informatievoorziening in overeenstemming is met deze privacyverklaring en met alle overige documenten die betrekking hebben op de promotieactiviteiten van JDE.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Om aan de promotieactiviteiten deel te kunnen nemen, vragen wij u enkele persoonsgegevens te verstrekken. Wij gebruiken die gegevens om uw deelname te verwerken op grond van Art. 6 para. 1 lid b (contract) en lid f (rechtmatig belang) AVG. Ons legitiem belang bestaat uit het vaststellen en controleren van de rechtmatigheid van uw deelname en de naleving van de voorwaarden van de promotie en u desgewenst op de hoogte te houden van de status van de promotie. In geval u voor uw deelname verzocht wordt audiovisuele inhoud te leveren, zoals foto's of video's, vormt Art. 6 para. 1 lid b AVG, de grondslag voor de verwerking.
In het kader van de promotie kunnen wij aanvullende, niet verplichte informatie die u ons verstrekt, verzamelen en verwerken. We gebruiken deze informatie voor marketing, onderzoek en statistische doeleinden op grond van Art. 6 alinea. 1 lid f AVG. Ons legitiem belang bestaat uit het verkrijgen van voldoende mate van inzicht in onze klantenbestand, evenwel in de belangstelling voor onze merken, producten en diensten en onze promoties. U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.
Bovendien, in sommige gevallen, verwerken wij uw gegevens op grond van de toestemming die u ons heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde, zonder opgaaf van reden, herroepen, zodat de persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer gebruikt kunnen worden.
Tot slot, in bepaalde situaties kan het nodig zijn dat wij uw gegevens of de gegevens van uw ouder(s) of voogd(en) verwerken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op grond van Art. 6 paragraaf. 1 lid c AVG, (bijvoorbeeld om de geldigheid van uw toestemming te controleren of om de verleende toestemming van ouder(s) of voogd(en) te controleren).

Met wie en hoe delen en publiceren wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw gegevens met externe dienstverleners die bepaalde verwerkingsactiviteiten voor ons uitvoeren. Deze leveranciers zijn contractueel gebonden om de passende waarborgen die ingebouwd zijn in de overeenkomsten ten behoeve van uw veiligheid te respecteren.
Afhankelijk van de betreffende promotie kunnen wij uw gegevens, (inclusief evt. door u geleverde audiovisuele inhoud) delen of publiceren met externe uitgevers zoals omroepen, media en social media-platformaanbieders, waarop wij aanwezig zijn. Daarnaast – in bepaalde gevallen- kunnen wij uw gegevens op onze websites publiceren. In het kader van de beschrijving van de specifieke promotie zullen wij u gedetailleerd informeren over het delen of publiceren van deze persoonsgegevens.
In het geval dat de promoties vereisen dat u audiovisueel materiaal uploadt naar een derde partij zoals WeTransfer, benadrukken wij dat deze partij als onafhankelijke verantwoordelijke dient te worden beschouwd en dat we niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking door deze partij. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze partij(en) nauwkeurig te controleren alvorens u persoonsgegevens uitwisselt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang de promotie doorgaat, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren of u toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw gegevens. Nadere informatie omtrent de bewaartermijnen kunnen tevens worden verstrekt in de beschrijving van de betreffende promotie.

Kinderen
We raden ouders ten zeerste aan om de onlineactiviteiten van hun kinderen actief te monitoren. Mochten wij constateren dat we zonder toestemming van de voogd persoonsgegevens van een kind onder de 18 jaar hebben verzameld, zullen we die gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om de door u verleende toestemming in te trekken, bezwaar te maken tegen elke verwerking op grond van kunst. 6 lid. 1 lid f AVG, evenals het recht om informatie over de verwerking te ontvangen, toegang te krijgen tot uw gegevens. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen en in bepaalde omstandigheden het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming en hoe u contact met ons kunt opnemen om uw rechten uit te oefenen, evenals om informatie in te winnen over uw recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit gegevensbescherming, verwijzen wij u naar ons algemene privacybeleid.